AANPASSINGEN IN DE LITURGIE OP ZONDAG

Sinds de komst van nieuwe broeders naar onze communiteit in Huissen spreken we onder meer met elkaar over hoe wij samen de liturgie vieren en beleven. Dat is voor de nieuwe dominicanen anders dan voor hen die al langer in de orde zijn. De oudere broeders zijn mee ontwikkeld in de vormen en gebruiken zoals die in Huissen gestalte hebben gekregen in de loop der jaren. Dat is een goedverzorgde liturgie met een heel eigen karakter en sfeer. De jongere broeders hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt en zijn meer vertrouwd met een liturgie zoals die wereldwijd op veel plaatsen (in parochies, maar ook in kloosters) wordt gevierd. Zij hebben aangegeven zich meer thuis te voelen in een type liturgie waarin naast het lokaal eigene ook het in de wereldkerk gedeelde liturgie ervaren kan worden.

Voor ons als communiteit is dit het startpunt geweest van een zoektocht naar een manier van vieren waarin we elkaar kunnen vinden en ons ook samen thuis kunnen voelen, waarin we samen dominicaan kunnen zijn. Daarnaast hebben wij vanuit het provinciaal bestuur van de Nederlandse dominicanen, met het oog op onze verantwoordelijkheid als vormingscommuniteit, de opdracht gekregen om in constructief overleg te komen tot een nieuw model voor de zondagsliturgie. 1)

Dat is een intens en intensief traject geworden, met vaak lastige gesprekken. Ervaringen zijn uitgewisseld, ieders geloofsbeleving ten aanzien van de liturgie is met elkaar gedeeld. De pijn ook om te moeten inleveren wat je dierbaar is, dat waar je je inspiratie uit hebt geput, om vruchten van je gelovige creativiteit en intuÔtie te moeten opgeven. Dat geldt ook voor de student-broeders, die de gehechtheid aan de wereldkerk ook tot uitdrukking willen zien in onze liturgie. Dat missen zij hier in de huidige wijze van vieren.

Ondanks dit moeilijke proces kunnen we u melden dat we een compromis hebben gevonden. Een compromis betekent dat er wat gaat veranderen, maar ook dat er dingen behouden blijven, het is geven en nemen van beide kanten. De sterke zangtraditie die van hoge kwaliteit is, blijft behouden met als vanouds een nadrukkelijke rol voor de cantorij. Het liederenrepertoire zal blijven zoals het is. Er komt een nadrukkelijke rol voor de voorganger en in de dienst van de Eucharistie zullen wat aanpassingen komen.

Een verandering zoals deze kan niet plaatsvinden zonder daar ook de cantorij en de kapelgemeenschap bij te betrekken. Wij als communiteit willen voorstellen de veranderingen als experiment door te voeren voor drie maanden. Na twee maanden zal er een evaluatie komen waarbij nadrukkelijk om de inbreng van de cantorij en de kapelgemeenschap zal worden gevraagd. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen we bekijken of en hoe het experiment zal worden omgezet in duurzame aanpassingen.
Zoals reeds gezegd, voor ons als communiteit is dit een moeilijk en intens traject, dat ook u raakt. We benadrukken dat we als gehele communiteit ons scharen achter het voorgestelde experiment en werkwijze. Wij zijn benieuwd hoe het experiment door ons allen, communiteit en kapelgemeenschap ervaren gaat worden. We hopen en vertrouwen daarom dat u van harte met ons samen dit experiment zult willen aangaan.

Om uw eerste reactie te peilen en uw vragen te beantwoorden hebben we twee ontmoetingsmomenten gepland op donderdag 14 december ís morgens om 10 uur en ís avonds om 20 uur in het klooster. U bent allen van harte welkom.

1) Omdat de kloostergemeenschap van Huissen aangewezen is als vormingscommuniteit van de Nederlandse Provincie van dominicanen, staat zij onder de directe verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur.

De communiteit