gebed jaarwisseling 2019-2020 van de communiteit

God, Schepper van hemel en aarde,
van de tijden, de jaren en dagen;
Gij die ons door het leven draagt
en ons bijstaat in goede en kwade dagen:
wil ons horen nu wij ons tot U wenden
bij het afsluiten van dit jaar 2019.

God, Gij hebt ons vieren aangezien,
een kleine communiteit, oud en kwetsbaar.
Broeders van goede wil om elkaar te steunen,
elkaar bij te staan waar krachten ontbraken
elkaar te bemoedigen op moeilijke momenten.
Wij danken U voor uw zorg en liefde
dat wij zo elkaar hebben mogen vasthouden.
Hoe klein we ook zijn
U stelde ons in staat van harte te doen
waartoe gij ons geroepen hebt:
de verkondiging van de Blijde Boodschap
zorg te dragen voor het gebed en vieringen,
dienstbaar te zijn aan velen in ons huis.

Dat het ons dit jaar goed gegaan is
en het klooster een bron van inspiratie is
voor velen die ons in de loop van het jaar bezoeken
danken we ook aan het Centrum, de medewerkers.
Zij zijn voor ons een geweldige steun en hulp.
Hun warme belangstelling was weldadig.
Bij alle onzekerheid over ons aller toekomst
bleef hun zorg voor wie in huis waren voorop staan.
Wij bidden in grote dankbaarheid voor hen,
dat het hen en hun familie goed mogen gaan
en zij evenzeer goedheid en liefde mogen ondervinden
zoals zij die gaven aan anderen, aan ons.

Het huis, waarin wij wonen, dit klooster,
is ons dierbaar, een plek om van te houden.
Een huis met een lange bewogen geschiedenis
waarop al die jaren uw zegen heeft gerust.
Over zijn toekomst valt binnenkort een beslissing
Geef wijsheid aan hen die hierover beslissen
en ons en allen die het aangaat
de moed om de gevolgen te aanvaarden.
Moge het een besluit zijn, die heilzaam is
voor ons, die hier wonen en voor hen, die hier werken,
voor de kapelgemeenschap die hier samenkomt,
voor gasten, die hier hun rust en vrede vinden.

Ons wacht een nieuw jaar.
Blijf bij ons, Heer, bij dag en bij nacht.
Dat ons geloof in U onze houvast mag zijn,
onze hoop opgewassen tegen tegenslagen
onze liefde ons mild en barmhartig mogen maken.
Bewaar onze veerkracht en geestkracht.
Geef ons wegen te gaan in het goede vertrouwen
dat Gij ons leidt bij alle zorgen en lasten.
Geef ons gezondheid naar lichaam en geest
opdat wij kunnen doen waartoe Gij ons roept.

God, van U wordt gezegd, dat Gij genadig zijt,
barmhartig, rechtvaardig, rijk aan ontferming.
Vergeef ons als wij wegen gegaan zijn
die niet uw wegen van liefde en trouw waren;
dat wij niet zelf deden wat we anderen verkondigden;
dat we in de broederliefde tekort geschoten zijn.
Laat ons het nieuwe jaar ingaan met uw zegen,
met een hart vol vrede, moed en vertrouwen.
Wees ons nabij, als een helder licht op ons pad.
Geef dat wij ons verheugen mogen over uw zorg en liefde.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft in eenheid met de heilige Geest,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

gebed jaarwisseling 2020-2021 van de communiteit

Barmhartige God, Vader in hemel,
Schepper van tijd en eeuwigheid.
Soms zo nabij en vertrouwd
als liefde en zorg ons hart verwarmen,
soms zo ver weg en onbegrepen
als we ons verlaten en alleen voelen.
Weet wel, de wereld gaat door een hel.
Een pandemie heeft alle volken overvallen.
Miljoenen zijn er door zwaar getroffen.
Ontelbaren hebben het leed niet overleefd.
Talloze families zijn in rouw gedompeld.
Onnoembaren hebben hun werk verloren.
Jongeren zijn ontspoord geraakt.
Ouderen verkommeren in eenzaamheid
soms zelfs tot stervens toe.
Mensen missen hun vrijheid, anderen hun contacten,
weer anderen zijn bang en trekken zich terug.
Hulpverleners raken oververmoeid en moedeloos.
Miljoenen stemmen hebben U om hulp gebeden
maar velen bleven ongetroost en ongehoord.
Kerken moesten hun deuren sluiten.
Hoogtijdagen en feesten konden niet worden gevierd.
Hoelang nog, Heer, velen houden het niet meer vol.

Ontwaak, Heer, keer het wereldwijde kwaad
Het kwaad dat onschuldige mensen hard treft.
Het kwaad dat menselijke verhoudingen ontwricht.
Het kwaad dat de gemeenschapszin verzwakt.
Geef wijsheid aan hen die leiding geven in deze crisis.
Bemoedig en sterk hen, die de zieken verplegen.
Doe volharden die op velerlei wijze hulp bieden.

De pandemie heeft ook hier in huis het leven veranderd.
Activiteiten vonden en vinden geen doorgang meer.
Het is stil. Maar een stilte die geen mens ten goede komt.
De vieringen zijn van hun luister beroofd

nu slechts een deel van de gemeenschap komen mag.
Toch zijn wij u en elkaar dank verschuldigd
dat geen van ons tot nu toe besmet zijn geraakt.

Een ander verdriet heeft ons getroffen:
de ziekte en de dood van onze medebroeder Jan.
Hij hoorde bij ons en wij bij hem.
Hij was een onmisbare kracht en steun,
droeg zorg voor ons waar nodig.
Het heeft ons pijn gedaan te moeten zien
dat zijn geestkracht steeds meer verzwakte,
dat hij steeds stiller en afweziger werd
en wij hem uiteindelijk hem hebben moeten gaan.
Heer, draag zorg voor hem, geef hem rust en vrede:
dat hij voortleven mag dicht in uw nabijheid.

Vader, Gij die de menslievendheid zelve bent:
Hoezeer het jaar ons zwaar beproefd heeft
hebben we ook alle reden tot dankbaarheid.
Dit jaar is de beslissing gevallen over het klooster.
Het huis komt nu in handen van het Centrum,
dat het Dominicaans erfgoed wilt behouden.
En wij kunnen hier blijven wonen
zolang de gezondheid en vitaliteit het toelaten.
Zo kunnen we met elkaar vierenderwijs
de gedachtenis aan U levend houden.
Wij bidden U nu: laat uw zegen rusten op dit huis.
Blijf mensen bezielen en sterken met uw Geest,
en allen, die de zorg voor dit Centrum op zich nemen.

Heer, wij beginnen aan een nieuw jaar.
Blijf ons nabij in goede en kwade dagen,
in ziekte en gezondheid, bij alle lief en leed.
Steun ons waar onze krachten niet toereikend zijn.
Bemoedig ons waar het ons aan hoop ontbreekt
Troost ons waar het leven ons tegen zit.
Vergeef ons waar wij duistere wegen gegaan zijn.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft in eenheid met de Heilige geest
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.