gebed jaarwisseling 2019-2020 van de communiteit

God, Schepper van hemel en aarde,
van de tijden, de jaren en dagen;
Gij die ons door het leven draagt
en ons bijstaat in goede en kwade dagen:
wil ons horen nu wij ons tot U wenden
bij het afsluiten van dit jaar 2019.

God, Gij hebt ons vieren aangezien,
een kleine communiteit, oud en kwetsbaar.
Broeders van goede wil om elkaar te steunen,
elkaar bij te staan waar krachten ontbraken
elkaar te bemoedigen op moeilijke momenten.
Wij danken U voor uw zorg en liefde
dat wij zo elkaar hebben mogen vasthouden.
Hoe klein we ook zijn
U stelde ons in staat van harte te doen
waartoe gij ons geroepen hebt:
de verkondiging van de Blijde Boodschap
zorg te dragen voor het gebed en vieringen,
dienstbaar te zijn aan velen in ons huis.

Dat het ons dit jaar goed gegaan is
en het klooster een bron van inspiratie is
voor velen die ons in de loop van het jaar bezoeken
danken we ook aan het Centrum, de medewerkers.
Zij zijn voor ons een geweldige steun en hulp.
Hun warme belangstelling was weldadig.
Bij alle onzekerheid over ons aller toekomst
bleef hun zorg voor wie in huis waren voorop staan.
Wij bidden in grote dankbaarheid voor hen,
dat het hen en hun familie goed mogen gaan
en zij evenzeer goedheid en liefde mogen ondervinden
zoals zij die gaven aan anderen, aan ons.

Het huis, waarin wij wonen, dit klooster,
is ons dierbaar, een plek om van te houden.
Een huis met een lange bewogen geschiedenis
waarop al die jaren uw zegen heeft gerust.
Over zijn toekomst valt binnenkort een beslissing
Geef wijsheid aan hen die hierover beslissen
en ons en allen die het aangaat
de moed om de gevolgen te aanvaarden.
Moge het een besluit zijn, die heilzaam is
voor ons, die hier wonen en voor hen, die hier werken,
voor de kapelgemeenschap die hier samenkomt,
voor gasten, die hier hun rust en vrede vinden.

Ons wacht een nieuw jaar.
Blijf bij ons, Heer, bij dag en bij nacht.
Dat ons geloof in U onze houvast mag zijn,
onze hoop opgewassen tegen tegenslagen
onze liefde ons mild en barmhartig mogen maken.
Bewaar onze veerkracht en geestkracht.
Geef ons wegen te gaan in het goede vertrouwen
dat Gij ons leidt bij alle zorgen en lasten.
Geef ons gezondheid naar lichaam en geest
opdat wij kunnen doen waartoe Gij ons roept.

God, van U wordt gezegd, dat Gij genadig zijt,
barmhartig, rechtvaardig, rijk aan ontferming.
Vergeef ons als wij wegen gegaan zijn
die niet uw wegen van liefde en trouw waren;
dat wij niet zelf deden wat we anderen verkondigden;
dat we in de broederliefde tekort geschoten zijn.
Laat ons het nieuwe jaar ingaan met uw zegen,
met een hart vol vrede, moed en vertrouwen.
Wees ons nabij, als een helder licht op ons pad.
Geef dat wij ons verheugen mogen over uw zorg en liefde.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft in eenheid met de heilige Geest,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.